Verbouwen – Verhuur huis/ligplaats

Verbouwen
De woningen op heVoorblad verbouwen in stijlt Numansgors zijn eind jaren 70 onder architectuur gebouwd. De behoefte om deze aan te passen en te verbouwen is begrijpelijk. Wel is het belangrijk dat de unieke architectuurkenmerken behouden blijven. Daarom is de handleiding ‘verbouwen in stijl‘ gemaakt. Deze handleiding beschrijft in het kort wat de procedures en reglementen bij verbouwingen zijn. Ook beschrijft het document de stijlkenmerken van de woningen op het Numansgors waarop de toekomstige verbouwingen worden getoetst.

Procedure
Volgens het Splitsingsreglement moet voor verbouwingen toestemming gevraagd worden bij de bestuurder. De bestuurder dient hierover vooraf overleg te plegen met de Raad van Commissarissen. Ook moet in veel gevallen toestemming aan de gemeente worden gevraagd.

Meer informatie over de procedure met betrekking tot verbouwingen vindt u in de brochure “Verbouwen in stijl” en de procedure Verbouwen.

Verhuur huis
Het verhuur van uw huis dient te worden gemeld bij het Bestuur De aspirant huurders krijgen een uitnodiging voor een ballotage/welkomst gesprek. In dit gesprek wordt de aspirant huurder op de hoogte gebracht van het gebruik van alle faciliteiten van het Numansgors en de daarbij behorende regels.

Verhuur ligplaats
Het verhuur van uw ligplaats dient gemeld te worden bij het Bestuur
Als eigenaar blijft u verantwoordelijk voor het gedrag van de huurders.
Het onderstaande model ‘Overeenkomst Verhuur ligplaats’ kunt u gebruiken bij het bevestigen van de verhuur van uw ligplaats.
De huurders van een ligplaats hebben zich te houden aan de volgende regels:

• De huurder dient alle afvalstoffen mee naar huis te nemen en niet achter te laten op de steigers of in
de containers van het Numansgors.
• Parkeren van de personenauto dient te gebeuren op het parkeerterrein bij de botenloods.
• De huurder draagt zorg voor het ordentelijk afmeren van het schip in de box en het stormvast achterlaten
van het schip. Te denken valt hierbij aan landvasten die voldoende stevig zijn voor het type schip,
vlaggenlijnen, dektenten etc.
• Het plaatsen van de boot op de wal door huurder nabij of in de botenloods is niet toegestaan.
• Het gebruik van de botenloods is door huurder niet toegestaan.
• Beperking van gebruik van de drinkwateraansluiting op de steiger voor het afspoelen van de boot.

 

VOORBEELD

HUUROVEREENKOMST LIGPLAATS

Object box voor ligplaats boot

Ligplaats box behorend bij Numansgors huisnummer: ______________________________

Aanduiding: steiger nummer________, boxnummer _______________________________

Naam schip: _______________________________________________________________

Type schip:________________________________________________________________

 

Voorwaarden waaraan huurder dient te voldoen:

Regels opgesteld door het Bestuur van De Vereniging van Eigenaars van het Numansgors.

Deze regels zijn in het reglement Jachthaven/Botenloods/Winterstalling/Trailerhelling voor de VvE van het Numansgors vastgelegd en goedgekeurd door de ALV d.d. 16 november 2017.

 

Met nadruk op en in aanvulling hierop geldt:

 • Het is huurder niet toegestaan aan boord te (laten) overnachten.
 • Huurder dient alle afvalstoffen mee naar huis te nemen en niet achter te laten op de steigers of in de containers van het Numansgors.
 • Parkeren van de personenauto dient te gebeuren op het parkeerterrein bij de botenloods.
 • De huurder draagt zorg voor het ordentelijk afmeren van het schip in de box en het stormvast achterlaten van het schip. Te denken valt hierbij aan landvasten die voldoende stevig zijn voor het type schip, vlaggenlijnen, dektenten etc.
 • Het plaatsen van de boot op de wal door huurder nabij of in de botenloods is niet toegestaan.
 • Het gebruik van de botenloods is door huurder niet toegestaan.
 • Onderverhuur van de box is niet toegestaan.
 • Beperking van gebruik van de drinkwateraansluiting op de steiger voor het afspoelen van de boot.

 

Datum ingang van de huurovereenkomst:   __________________________________

 

Duur / opzeggen van de huur:

 • De huurperiode is doorgaans van 1 januari t/m 31 december. De huur wordt zonder tegenbericht jaarlijks automatisch verlengd.
 • Opzeggen van de huur : uiterlijk 30 november.

Huur:

 • De huur bedraagt € _____ per jaar, te voldoen ieder jaar op _____ in één termijn.
 • Een eenmalig voorschot van € _____, te betalen bij het sluiten van deze overeenkomst, zal verrekend worden met de huur van het eerste jaar.

Risico:

 • De huurder is ermee bekend dat er geen bewaking op het Numansgors is en evenmin dat het Numansgors , noch aan de landzijde, noch aan de waterkant, ’s nachts of overdag wordt afgesloten. De huurder zal verhuurder of de VvE derhalve niet aansprakelijk stellen voor diefstal en/ of molest.
 • De huurder zal verhuurder vrijwaren tegen iedere aansprakelijkheid van schade voortvloeiende uit de huur van de box.

Slotclausule:

Bij het niet nakomen door huurder van de Voorwaarden of betaling van de huur, eindigt de huurovereenkomst zonder verrekening van huurpenningen en wordt het vaartuig op zijn kosten verwijderd.

 

Met de ondertekening van dit document verklaart de huurder tevens akkoord te zijn met het reglement  Jachthaven/Botenloods/Winterstalling/Trailerhelling voor de VvE van het Numansgors, goedgekeurd door de ALV d.d. 14 november 2013.

Aldus in 2-voud opgemaakt d.d.

 

VOOR AKKOORD

De huurder:                                                                                   De verhuurder:

De Heer/mevrouw ___________________________         De heer /mevrouw______________________

adres:    ____________________________________         adres: ________________________________

Tel.: _______________________________________     tel.:__________________________________

e-mail adres: ________________________________      e-mail adres: _________________________