Situatietekening voor- en achterzijde, behorende bij het bestemmingsplan

De voorgevels op het Numansgors zijn voor de meeste woningen anders dan je zou verwachten. Bij veel van de woningen (maar niet alle) ligt de achtergevel aan de wegzijde. Globaal gesproken zijn er aan de “achterzijde” meer bouwmogelijkheden dan aan de “voorzijde”. Vergunningsvrij bouwen betekent overigens niet dat er van overheidswege geen regels zijn waaraan voldaan moet worden, bijvoorbeeld met betrekking tot hoogte, volume, oppervlakte etc. Zie hiervoor de regels behorende bij het bestemmingsplan.

Voor eventuele bebouwing aan de “voorzijde” gelden uitvoerige beperkingen en is bebouwing niet altijd mogelijk. Ook is daar altijd een omgevingsvergunning nodig! De trajecten vergunningaanvraag en toezicht tijdens de uitvoering zijn niet altijd zonder hobbels. Zorgvuldigheid wordt daarom aangeraden.

In onderstaande afbeelding is met een rode lijn de voorgevellijn aangegeven.

N.B. Voor het gedeelte aan de noordzijde, aangegeven met een golfpatroon gelden bijzondere bepalingen in verband met waterkering.