Commissies en werkgroepen

Binnen de VvE is een aantal commissies actief. Dit zijn:

–      Architectencommissie

–      Ballotagecommissie

De Ballotagecommissie is een bijzondere commissie, in die zin dat haar verantwoordelijkheden gedefinieerd zijn in het Splitsingsreglement. De Ballotagecommissie bestaat uit 3 leden plus een plaatsvervangend lid. De leden worden door de ALV benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn slechts éénmaal herkiesbaar. Op dit moment bestaat de ballotagecommissie uit de volgende leden:
Caroline Barzilay, Hillie Kooijman en Caroline Pieters.

De Architectencommissie is in het leven geroepen door de Raad van Commissarissen.  De Algemene Leden Vergadering benoemt de leden. Deelnemers: Paul Hofman, Simone Nagel, Berend Sybesma.

Naast deze commissies is er nog een groot aantal vrijwillgers actief in diverse werkgroepen. 

Werkgroep Fortlaan
De gemeente heeft het voornemen de Fortlaan af te sluiten. Een aantal leden is het hier niet mee eens en hebben een werkgroep opgezet. De werkgroep bestaat uit: Sebastiaan Barzilay, Ed Donraadt, Peter van Ouwerkerk. Johan vd Graaf en Christine van Geel vertegenwoordigen het bestuur.